Magyar Nemzeti Levéltár

Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára

Közérdekű adatok közzétételi szabályzata

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Tárgy:

Győr-Moson-Sopron Megye

Soproni Levéltára

Sopron, Fő tér 1.

 

Postacím: H - 9401 Sopron, Pf.: 82.

Tel./Fax: (+36 - 99) 312-198

e-mail: sopronlt@bparchiv.hu

URL: http://www.leveltar.sopron.hu

Ügyintézőnk:

Iktatószám:

Hiv.szám:

Ügyintézőjük:

Melléklet:

 

 

 

Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára közérdekű adatainak

közzétételi szabályzata

 

 

 

1.      GYMSM Soproni Levéltára az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (Eitv), a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet  és a 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet előírásait szem előtt tartva  mint adatfelelős gondoskodik a tv.-ben megadott általános közzétételi lista alapján közérdekű adatainak saját honlapján történő hozzáférhetőségéről..

2.      A közérdekű  adatok felvitele, frissítése  és megőrzése  a közzétételi lista  utasításai alapján történik. A közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok ellátása, a közadatkeresővel, valamint a megyei önkormányzat illetékeseivel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás  dr. Krisch András feladata, aki folyamatosan gondoskodik arról, hogy a honlapon valamennyi, az általános, különös és egyedi közzétételi listák szerint kötelezően közzéteendő közérdekű adat elérhető legyen. Az adatokat számára az illetékes referensek, Csizmadia Lászlóné gazdasági vezető és az intézményvezető szolgáltatják

3.      A referens  biztosítja, hogy az elérhetővé tett közérdekű adatok megegyezzenek a közadatkeresőnek és a megyei önkormányzatnak elektronikus formában átadott közérdekű adatokkal (azok hitelességének biztosítása céljából).

4.      Az intézmény vezetője folyamatba építve vizsgálja az Eitv. végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítését, amelynek eredményét az éves beszámolóban rögzíti. Folyamatosan figyelemmel kíséri a közzétett adatok pontosságát, időszerűségét és értelmezhetőségét.

5.      A közzétételre szolgáló honlapot az anyagi lehetőségek függvényében úgy kell kialakítani, hogy az a széles körben elterjedt, valamint a vakok és gyengénlátók által széles körben használt eszközökkel is olvasható legyen.

6.      A honlapon az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást kell elhelyezni.

7.      A közzétett adatokat védeni kell a jogosulatlan megváltoztatás, törlés, megsemmisülés és sérülés ellen.

8.      A közzétételre szolgáló honlap elérhetetlenségét okozó bármely üzemzavar esetén az intézményvezető köteles az üzemzavar elhárításáról haladéktalanul gondoskodni.

9.      A referensnek bármely közadat közzétételével, helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatban naplóznia és (évi egy, folyamatosan vezetett) aktában rögzítenie kell az esemény bekövetkeztének dátumát és időpontját, valamint az esemény kiváltásában közreműködő nevét.

10.  A naplózott adatállományt védeni kell a megsemmisítéstől, az illetéktelen személy általi módosítástól, az egyes bejegyzések törlésétől vagy a bejegyzések sorrendjének megváltoztatásától, illetve biztosítani kell, hogy a napló tartalmához csak az arra feljogosított személyek, a referens, a gazdasági vezető és az intézményvezető  férhessenek hozzá. A naplóról rendszeresen biztonsági másolatot kell készíteni

11.  Amennyiben a közzétételi lista az adat előző állapotának archívumban tartását írja elő, az adat frissítése esetén annak elérhetővé tétele a megőrzési idő elteltéig nem szüntethető meg, és az adat mellett fel kell tüntetni az adatváltozás (frissítés) tényét és idejét, az új állapot fellelhetőségét, valamint feltűnő módon azt, hogy az archívumban elérhető adat nem időszerű. Téves vagy pontatlan adatok helyesbítése esetén a téves vagy pontatlan adat nem tehető elérhetővé sem a honlapon, sem az egységes közadatkereső rendszer számára.

12.  A frissített adat új állapota mellett fel kell tüntetni a frissítés tényét és idejét, illetve az adat előző állapotának archív állományban való elérhetőségét.

13.  A közzétételi lista által előírt megőrzési kötelezettség lejártakor a külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységeket az intézmény átvételre felajánlja az Országos Széchényi Könyvtár és a Neumann János Digitális Könyvtár részére.

14.  Az intézmény, mint adatfelelős az egységes közadatkereső rendszer és a központi elektronikus jegyzék teljes körűségének biztosítása céljából bejelenti a tv.-ben meghatározott adatokat:

a) az adatfelelős neve és székhelye, az adatfelelőssel való kapcsolattartás adatai (elérhetőség);

b) a szerv nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

az Eitv. 3. § (1) bekezdése szerinti, a ba) és bb) pontban nem nevesített, helyi önkormányzatnak nem minősülő egyéb közfeladatot ellátó szervnek minősül.

 

 

 

Sopron, 2009. szeptember 29.

 

 

 

 

                                                                                              Dr. Turbuly Éva

                                                                                              Levéltár-igazgató