Magyar Nemzeti Levéltár

Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára

Központosított szervezeti adatok

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára közérdekű adatai közzétételi szabályzatához

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név:

Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára

Székhely:

9400 Sopron, Fő tér 1.

Postacím:

9401 Sopron, Pf. 82.

Telefonszám:

06-99/312-198

Fax:

06-99/312-198

E-mail:

leveltar.sopron@gmail.com
sopronlt@bparchiv.hu

Web:

www.leveltar.sopron.hu

Ügyfélszolgálat vagy közönségszolgálat elérhetősége:

Ügyfélszolgálat:
Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
9401 Sopron, Pf. 82.
Fő tér 1.

Telefonszám: 06-99/312-198

E-mail: leveltar.sopron@gmail.com
           sopronlt@bparchiv.hu

 

Kutatószolgálat:
Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
9401 Sopron, Pf. 82
Fő tér 1.

Telefonszám: 06-99/312-198

E-mail: leveltar.sopron@gmail.com
           sopronlt@bparchiv.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

Levéltárunkban nincsenek szervezeti egységek. Lásd SZMSZ, honlap munkatársaink rovata.

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

A szerv vezetője:

Dr. Dominkovits Péter

Hivatali elérhetősége:

9400 Sopron, Fő tér 1.

9401 Sopron, Pf. 82.

Telefonszám: 06-99/312-198

Fax: 06-99/312-198

E-mail: peterdominkovits@gmail.com
             peter@bparchiv.hu

Gazdasági vezető:

Mátyus Péterné

Hivatali elérhetősége:

9400 Sopron, Fő tér 1.

9401 Sopron, Pf. 82.

Telefonszám: 06-99/312-198

Fax: 06-99/312-198

E-mail: sleveltar.matyusne@gmail.com

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélszolgálat- vagy közönségkapcsolat:

Ügyfélszolgálat referense: Polán Miklósné
Kutatószolgálat referense:

Ügyfélszolgálat és kutatószolgálat rendje:

Ügyfélszolgálat:
Hétfő: szünnap
Kedd-Szerda-Csütörtök: 8.00-15.30
Péntek: 8.00-13.30

 Kutatószolgálat:
Hétfő: szünnap
Kedd-Szerda-Csütörtök: 8.00-15.30
Péntek: 8.00-13.30

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.
(Ez a feladat az Intézmény esetében nem értelmezhető.)

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai.
(Nincs ilyen)

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke.
(Nincs ilyen)

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai.
(Nincs ilyen. Az intézmény azonban infrastruktúrájával segíti a Házi Jenő Honismereti Alapítvány működését, amit honismereti kutatók és a levéltár egykori munkatársai alapítottak 1992-ben)

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve.
(Nincs ilyen)

10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai.

A fenntartó felügyeleti szerv:

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Székhely:

9021 Győr, Árpád út 32.

Postacím:

9021 Győr, Árpád út 32.

Telefonszám:

Telefon: 06-96/522-201

Fax:

Fax: 06-96/522-220

E-mail:

E-mail: info@gymsmo.hu

Web:

Web: www.gymsmo.hu

Szakmai felügyeleti szerv:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közgyűjteményi Főosztály
Levéltári Osztály

Székhely:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefonszám:

06-1/795-4450

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó iratok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege.
(Levéltári törvény és 10/2002. rendelet , az alapító okirat , az SZMSZ )

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerve feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven.
(Ez a feladat az Intézmény esetében nem értelmezhető.)

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
(Ez a feladat az Intézmény esetében nem értelmezhető.)

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként a hatáskörre rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok.
(Ez a feladat az Intézmény esetében nem értelmezhető.)

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.
(Lásd SZMSZ és díjszabási melléklete )

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.
(Lásd fondjegyzék)

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.
(Lásd a levéltár kiadványaink rovatát)

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.
(Ez a feladat az Intézmény esetében nem értelmezhető.)

9. Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjáról.
(Ez a feladat az Intézmény esetében nem értelmezhető.)

10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk.
(Ez a feladat az Intézmény esetében nem értelmezhető.)

11. A közfeladatot állátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.
(Lásd szakfelügyelői jelentés )

12. A közfeladatot ellátó szerv feladatainak teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.
(Lásd éves beszámolók: 2008 , 2009 )

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információ jogokkal foglalkozó személy neve.
(Lásd honlap közérdekű adatok rovata)

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.
(Ez a feladat az Intézmény esetében nem értelmezhető.)

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos köztelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.
(Ez a feladat az Intézmény esetében nem értelmezhető.)

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.
(Ez a feladat az Intézmény esetében nem értelmezhető.)

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.
(Ez a feladat az Intézmény esetében nem értelmezhető.)

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.
(Ez a feladat az Intézmény esetében nem értelmezhető.)

 

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók.
(Lásd éves gazdasági beszámolók: 1 , 2 )

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
(Lásd a gazdasági beszámolók vonatkozó fejezetei: 1 , 2 )

3. A közfeladatot ellátó költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok.
(Ez a feladat az Intézmény esetében nem értelmezhető.)

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa) tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama.
(Ez a feladat az Intézmény esetében nem értelmezhető.)

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázati eredménye)
(Ez a feladat az Intézmény esetében nem értelmezhető.)

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.
(Ez a feladat az Intézmény esetében nem értelmezhető.)